𝗦𝗢𝗙𝗔 𝗗𝗔 𝗡𝗔𝗣𝗣𝗔

🔰 🔰 🔰𝗠𝗔̂̃𝗨 𝗦𝗢𝗙𝗔 𝗗𝗔 𝗡𝗔𝗣𝗣𝗔 𝗧𝗜𝗡𝗛 𝗧𝗘̂́, 𝗤𝗨𝗬́ 𝗣𝗛𝗔́𝗜 𝗧𝗢̂𝗡𝗚 𝗡𝗨𝗗𝗘 𝗖𝗛𝗢 𝗞𝗛𝗢̂𝗡𝗚 𝗚𝗜𝗔𝗡 𝗣𝗛𝗢̀𝗡𝗚 𝗞𝗛𝗔́𝗖𝗛 𝗖𝗨̛̣𝗖 𝗦𝗔𝗡𝗚 🔰 🔰 🔰
‼️ 𝐾ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖̉ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑏𝑎𝑜 𝑏𝑜̣𝑐 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑑𝑎 𝑐ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑏𝑎̂̉𝑛 𝑠𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜̣𝑛𝑔 𝑐𝑎𝑜 𝑐𝑎̂́𝑝, 𝑚𝑎̀ 𝑐ℎ𝑖́𝑛ℎ 𝑚𝑎̀𝑢 𝑠𝑎̆́𝑐 𝑡𝑟𝑒̉ 𝑡𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑛𝑜̂̉𝑖 𝑏𝑎̣̂𝑐 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑐ℎ 𝑝ℎ𝑜̂́𝑖 𝑁𝐸̣𝑃 𝐼𝑁𝑂𝑋 𝑀𝐴̣ 𝑃𝑉𝐷 đ𝑜̣̂𝑐 𝑙𝑎̣ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑏𝑜̣̂ 𝑔ℎ𝑒̂́ đ𝑎̃ đ𝑒𝑚 𝑙𝑎̣𝑖 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑞𝑢𝑎̉ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑜̛̀ 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑡𝑎̣𝑜 đ𝑖𝑒̂̉𝑚 𝑛ℎ𝑎̂́𝑛 đ𝑎̣̆𝑐 𝑠𝑎̆́𝑐 𝑡ℎ𝑢́ 𝑣𝑖̣ 𝑐ℎ𝑜 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑝ℎ𝑜̀𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ.
〽️ 𝑃ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑘ℎ𝑢𝑛𝑔 𝑐𝑢̉𝑎 𝑠𝑜𝑓𝑎 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑙𝑎̀𝑚 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑔𝑜̂̃ 𝑠𝑜̂̀𝑖 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑝 𝑘ℎ𝑎̂̉𝑢 𝑁𝑔𝑎, đ𝑎̃ 𝑞𝑢𝑎 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 đ𝑜𝑎̣𝑛 𝑥𝑢̛̉ 𝑙𝑦́ 𝑚𝑎𝑛𝑔 đ𝑒̂́𝑛 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑡𝑜̂́𝑡 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 đ𝑎̉𝑚 𝑏𝑎̉𝑜 đ𝑜̣̂ 𝑏𝑒̂̀𝑛 𝑐ℎ𝑎̆́𝑐. 𝑁𝑔𝑎𝑦 𝑐𝑎̉ 𝑝ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑔ℎ𝑒̂́ đ𝑒̣̂𝑚 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑙𝑎̀𝑚 𝑡𝑢̛̀ 𝑚𝑢́𝑡 𝑑𝑎̀𝑦 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑛𝑔ℎ𝑒̣̂ 40𝐷 𝑐ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑥𝑒̣𝑝 𝑙𝑢́𝑛, đ𝑎̀𝑛 ℎ𝑜̂̀𝑖 𝑐𝑎𝑜 𝑘ℎ𝑖𝑒̂́𝑛 𝑏𝑎̂́𝑡 𝑐𝑢̛́ 𝑎𝑖 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑠𝑢̛̣ 𝑡ℎ𝑜𝑎̉𝑖 𝑚𝑎́𝑖 𝑑𝑒̂̃ 𝑐ℎ𝑖̣𝑢 𝑘ℎ𝑖 𝑛𝑔𝑜̂̀𝑖 𝑣𝑎̀𝑜.
👉 𝑁ℎ𝑜̛̀ 𝑚𝑎̀𝑢 𝑠𝑎̆́𝑐 ℎ𝑢́𝑡 𝑎́𝑛ℎ 𝑠𝑎́𝑛𝑔, 𝑣𝑎̀ 𝑘𝑖𝑒̂̉𝑢 𝑑𝑎́𝑛𝑔 𝑥𝑖𝑛ℎ 𝑥𝑎̆́𝑛 𝑏𝑎̆́𝑡 𝑚𝑎̆́𝑡. Đ𝑎̂𝑦 ℎ𝑢̛́𝑎 ℎ𝑒̣𝑛 𝑠𝑒̃ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑚𝑎̂̃𝑢 𝑠𝑜𝑓𝑎 đ𝑎́𝑛𝑔 đ𝑒̂̉ 𝑏𝑎̣𝑛 𝑙𝑢̛𝑢 𝑡𝑎̂𝑚 𝑣𝑎̀ 𝑐𝑎̂𝑛 𝑛ℎ𝑎̆́𝑐 𝑘ℎ𝑖 𝑞𝑢𝑦𝑒̂́𝑡 đ𝑖̣𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑜̣𝑛 𝑛𝑜̣̂𝑖 𝑡ℎ𝑎̂́𝑡.
👉 Mặt bàn là đá cẩm thạch dày 20mm + xung quanh bàn được bọc da NAPPA cao cấp, phần tay kéo là théo không gỉ
Trọn bộ gồm :
  • Văng ghế dài 2m2
  • 2 ghế đơn 1m25
  • Bàn trà Oval 1m3*0.7m